Polityka Jakości

Polityka jakości

 

Podstawą pozycji konkurencyjnej KRIO-SERWIS Sp. z o.o. jest kilkudziesięcioletnie doświadczenie wykonywania usług w zakresie montażu, konserwacji, napraw, remontów urządzeń branż przemysłu energetycznego, gazowniczego, chemicznego.

Nadrzędnym celem działalności KRIO-SERWIS jest wykonywanie usług o wysokiej jakości, odpowiadających wymaganiom i oczekiwaniom klienta poprzez stosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych, doskonalenie kadry oraz współpracę z branżowymi dostawcami krajowymi i zagranicznymi oraz jednostkami badawczo rozwojowymi.

 

W celu osiągnięcia zadowolenia klientów oraz pozostałych stron zainteresowanych,

podstawowymi celami jakościowymi w KRIO-SERWIS są:

 • utrzymanie i ciągłe doskonalenie certyfikowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z normami PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 3834-2 oraz certyfikacji ZKP w systemie 2+ wg PN-EN 1090-1
 • zapewnienie jakości prowadzonych prac potwierdzone osiągnięciem jak najwyższego poziomu jakości spełniającego oczekiwania klientów,
 • śledzenie trendów rozwoju nowoczesnych technologii spawalniczych i śledzenie postępu technicznego,
 • osiągnięcie sukcesu rynkowego, uwzględniając głos klienta i pozytywnie odpowiadając na jego potrzeby
 • monitorowanie satysfakcji klienta i rozpoznawanie jego potrzeb, dla utrzymania opinii partnera godnego zaufania
 • zapewnienie rzetelnej i terminowej realizacji zamówień, zagwarantowanie obiektywnościi bezstronności podczas realizacji wyrobów/usług, zagwarantowanie poufności i ochrony praw własności klientów.

Realizacja polityki jakości jest możliwa dzięki:

 • nadzorowaniu skuteczności systemu zarządzania jakością poprzez określanie, monitorowaniei okresową aktualizację podejścia procesowego i celów z niego wynikających, audity wewnętrzne, przeglądy dokonywane przez kierownictwo oraz audity w procesie nadzoru,
 • spełnianiu wymagań prawnych, technicznych i innych mających zastosowanie w działalności firmy KRIO-SERWIS
 • systematycznemu szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji pracowników KRIO-SERWIS oraz odpowiedniemu systemowi motywacyjnemu,
 • zapewnieniu niezbędnych środków i infrastruktury do realizacji polityki jakości, w tym pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania na potrzeby rozwoju działalności  i uczestnictwaw pracach naukowo-badawczych związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznychz zakresu działalności.
 • dostosowywaniu się do potrzeb rynku i klienta,
 • świadomej organizacji pracy, przyczyniającej się do poprawy jakości produkowanych wyrobówi świadczonych usług oraz stosowaniu bezpiecznych dla pracowników, społeczeństwa i środowiska naturalnego środków, urządzeń  i procesów technologicznych.

Realizacja polityki jakości i celów jakościowych jest nadzorowana przez kierownictwoKRIO-SERWIS. Odpowiedzialnym za realizację polityki jakości i celów jakościowych jest Pełnomocnik ds. ZSZJ któremu udzielono stosownego pełnomocnictwa.

Jako Prezes Zarządu KRIO-SERWIS deklaruję, że będę nadzorował realizację polityki jakości oraz osiąganie celów strategicznych. Deklaruję również, że zapewnię środki niezbędne do realizacji polityki jakości i celów strategicznych.

         

                                                                                              Prezes Zarządu KRIO-SERWIS

                                                                                                          Jerzy Śmigiel

Odolanów, dnia 2 kwietnia  2014 r.              

Kliknij i przeglądaj certyfikaty

                                        

X