RODO i polityka prywatnośći danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRIO-SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Odolanowie, ul. Krotoszyńska 146, 63-430 Odolanów

Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Krotoszyńska 146, 63-430 Odolanów

– przez e-mail: krio-serwis@krio-serwis.com.pl

– telefonicznie: + 48 (62) 506 60 50


Do pobrania informacja o przetwarzaniu danych osobowych :
1. Informacja o przetwarzaniu danych kontrahentów KRIO – SERWIS Sp. z o.o.

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – monitoring

3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w KRIO – SERWIS Sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:


Administrator danych:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRIO-SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w
Odolanowie, ul. Krotoszyńska 146, 63-430 Odolanów
Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Krotoszyńska 146, 63-430 Odolanów
– przez e-mail: krio-serwis@krio-serwis.com.pl
– telefonicznie: + 48 (62) 506 60 50


Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:
a) w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą lub
udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1
lit. b RODO);
b) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
d) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia
naszych pacjentów z produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celu oferowania Pani/Panu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing
bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6
ust. 1 lit. f RODO);
f) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
Okres przechowywania danych osobowych:
a) Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres do
czasu upływu przedawnienia roszczeń bądź wynikający z obowiązujących przepisów
finansowo-księgowych lub archiwizacyjnych.
b) Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w okresie związania ofertą, dane osobowe
związane z rozmowami o tej ofercie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem
danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
c) Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i
usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich
przetwarzania.


Prawa osób, których dane dotyczą:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto
także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (pkt. b-d), Przestaniemy przetwarzać
Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do
Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne
wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z
tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem złożenia oferty i zawarcia
umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości złożenia oferty lub zawarcia
powyższej umowy.
Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z
którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.
Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy
księgowe, prawnicze, informatyczne.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana danych zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRIO-SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w
Odolanowie, ul. Krotoszyńska 146, 63-430 Odolanów
Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Krotoszyńska 146, 63-430 Odolanów
– przez e-mail: krio-serwis@krio-serwis.com.pl
– telefonicznie: + 48 (62) 506 60 50

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa i
porządku oraz ochrony osób i mienia, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu
Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art.222 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku – Kodeks pracy i obejmuje: wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne,
część ciągów komunikacyjnych zewnętrznych i parking;

Okres przechowywania danych osobowych:
Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są̨ zapisywane i dostępne
maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i
pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się̨ miejsca na dysku dane zostają̨ automatycznie
nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

Prawa wynikające z RODO:
Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do nagrań z monitoringu, prawo do
żądania ograniczenia przetwarzania. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się̨ z
administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Obowiązek podania danych osobowych:
Podanie przez Panią̨/Pana danych osobowych jest niezbędne do zachowania wymogów
bezpieczeństwa w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, o którym
mowa wyżej. Na terenie Administratora znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest
monitorowany.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom, w tym podmiotom współpracującym
z Administratorem w procesie obsługi systemu monitoringu, a także podmiotom uprawnionym
do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w KRIO – SERWIS Sp. z o.o.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie KRIO – SERWIS Sp. z o.o. zs. w Odolanowie
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Krotoszyńska 146, 63-430 Odolanów
– przez e-mail: krio-serwis@krio-serwis.com.pl
– telefonicznie: + 48 (62) 506 60 50

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
– ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
– ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które
aplikujesz;
– wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
– Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia
umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców;
data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie;
przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
– Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym,
jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data
urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg
dotychczasowego zatrudnienia.
– Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy
kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w
tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy
jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na
stanowisko, na które aplikujesz, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich
danych osobowych do celów rekrutacji przyszłych – w okresie 1 roku od dnia pozyskania
danych.

4. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
– naszym dostawcom i usługodawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem
danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją
szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie
naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane
innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego
administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które
przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1
powyżej).

Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w
CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce
zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo wycofania
zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej
wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz
adres korespondencyjny, nasz adres e-mail)

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Informacja o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne,
aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

7. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym profilowania.