Elektryka

Elektryka

Dział elektryczny:

 1. Wykonywanie prac przy urządzeniach przeciwwybuchowych w certyfikowanym zakładzie remontowym zgodnie z normą PN-EN 60079-19:2011.
 2. Przeglądy okresowe urządzeń i instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowych również w strefach zagrożonych wybuchem.
 3. Remonty i przeglądy silników w wykonaniu Ex.
 4. Pomiary elektryczne:
  • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • rezystancji izolacji
  • rezystancji izolacji
  • rezystancji uziemień (metodą udarową, metodą kompensacyjną, metodą cęgową)
  • natężenia oświetlenia
  • zadziałania zabezpieczeń termicznych silników
  • wyłączników różnicowoprądowych
  • bezpieczeństwa elektrycznego elektronarzędzi
  • eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem
 5. Instalacje elektryczne:
  • montaż instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną,
  • wykonywanie przeglądów technicznych, diagnostyka i konserwacja,
  • przeprowadzanie bieżących napraw instalacji i urządzeń,
  • wykonywanie układów sterowania i zabezpieczeń wg wytycznych zleceniodawcy.